Từ 1/8, tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng

01/08/2016 06:06

Đó là nội dung trong Nghị định 55/2016/NĐ-CP Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.

Từ 1/8, tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng 1

Từ 1/8, tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ xã, phường, thị trấn được điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Đó là nội dung trong Nghị định 55/2016/NĐ-CP Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8.

Cụ thể, người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng thấp hơn 2 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; Tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; Tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng…

B.C