Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

26/01/2021 15:35

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ với báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng nay (26/1).

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Trao đổi với báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: Đúng như Báo cáo chính trị mà Trung ương 12 đã trình bày tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 35 năm đổi mới, đất nước ta giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong 5 năm vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, chúng ta đã giành được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện. Trong tổng thể các thành tựu kể cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng an ninh, một trong những điểm nổi bật là thành tựu về Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

5 năm qua, cùng với sự lãnh đạo đồng bộ và toàn diện đất nước, Đảng ta, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm đến sự lãnh đạo về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quốc phòng.

"Chúng ta đã có tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổng kết 10 năm về xây dựng khu vực phòng thủ. Đặc biệt, Đảng ta đã có kết luận như xây dựng Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được hoàn thiện thêm, có chiến lược về quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Chúng ta cũng đã xây dựng được Bộ luật cũng như tiếp tục sửa đổi các Bộ luật liên quan đến quốc phòng", Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói và nhấn mạnh, có thể nói rằng đây là thể hiện sự kế thừa, sự đổi mới về Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Theo tướng Nghĩa, từ sự lãnh đạo đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, như Báo cáo chính trị đã nêu, 5 năm qua, độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta được giữ vững; lợi ích quốc gia dân tộc được giữ vững. Đồng thời, chúng ta giữ được môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Chính việc này đã góp phần quan trọng để vị thế, uy tín của đất nước ta ngày càng được nâng cao trong thời kỳ mới.

Hai yếu tố "xây" và "chống" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, từ kết quả, thành tựu của Đại hội XII, trong phương hướng Đại hội XIII, Báo cáo chính trị của Đảng trình Đại hội thể hiện mục tiêu kiên định tính kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân của chúng ta.

Những quan điểm mới của chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa.

Tướng Nghĩa cũng khẳng định việc phải kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, đó là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Cùng đó, cần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó, lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng phải là nòng cốt.

"Chúng ta có tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng, an ninh với đối ngoại mà giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng", Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá và nhấn mạnh: Đảng xác định trong 5 bài học về thành tựu của đất nước, bài học đầu tiên chính là phải giữ vững và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và về công tác cán bộ.

Trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

"Chúng ta đã có Kết luận 94, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch", tướng Nghĩa nói và nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng gồm hai yếu tố xây và chống, trong đó xây là yếu tố giữ vai trò quyết định.

Điều này thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội XIII, vừa thể hiện tính kiên định và đổi mới, tính kế thừa và phát triển, tính tổng kết thực tiễn và lý luận. Từ đó, nêu bật được thành tựu 35 năm đổi mới và thành tựu 5 năm qua.

"Từ thành tựu đó có thể khẳng định rằng đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn. Đây là một lời tuyên ngôn để phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch", tướng Nghĩa khẳng định.

Chia sẻ thêm, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói: 5 năm qua chúng ta có Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng, có Chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này có lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt nhưng bản chất chính là nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Trong đó, lực lượng vũ trang, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & truyền thông làm nòng cốt.

Cùng đó, thế trận trong công tác tuyên truyền, sức mạnh của báo chí, truyền thông đã góp phần quan trọng. Chúng ta có thế trận rộng rãi của học sinh sinh viên, thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ.

"Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hành động hết sức quyết liệt, đưa Việt Nam trở thành một "điểm sáng". Dù khi đó thế lực thù địch, phản động tìm cách xuyên tạc những chủ trương hết sức đúng đắn, hiệu quả, chúng ta đã bác bỏ kịp thời, vừa tuyên truyền, vừa sử dụng hệ thống pháp luật để xử lý nghiêm các trường hợp đi ngược lại lợi ích của nhân dân", Thượng tướng nói và khẳng định: Giai đoạn tới, quan điểm đầu tiên và quyết định là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng mà ba trụ cột lớn đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng.