Ứng vốn thanh toán nợ khối lượng công trình đường sắt

22/11/2016 07:39

Một số cầu đặc biệt yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội-TP.HCM, Thủ tướng CP yêu cầu Bộ GTVT ưu tiên bố trí vốn...

Ứng vốn thanh toán nợ khối lượng công trình đường sắt

Thi công cầu đường bộ Đồng Nai

Về việc thanh toán nợ khối lượng đã hoàn thành của các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ đồng ý ứng trước kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ GTVT (Tổng công ty Đường sắt VN) là 471,149 tỷ đồng cho Tổng công ty Đường sắt VN để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành của Công trình xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu và Công trình xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II Kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp. Giao Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ GTVT để hoàn trả số vốn ứng trước nêu trên theo đúng quy định. Tổng công ty Đường sắt VN chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo giá trị khối lượng hoàn thành của hai công trình trên; Đảm bảo quản lý, sử dụng số vốn được giao đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành.

Về một số cầu đặc biệt yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội-TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ GTVT để xây dựng 6 cầu và gia cố, xây trụ chống va cho hai cầu. 

T.Vy