VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu

04/04/2015 13:20

VAMC được phát hành trái phiếu dưới hình thức: Đấu thầu phát hành; Bảo lãnh phát hành; Đại lý phát hành; Bán trực tiếp.

vamc được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu
Ảnh minh họa

Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), vừa được Chính phủ ban hành đã bổ sung quy định VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường.

Cụ thể, VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt và quy định cụ thể.

Trái phiếu của VAMC do tổ chức tín dụng nắm giữ được sử dụng để tham gia nghiệp vụ thị trường mở và tái cấp vốn tại NHNN.

Khi phát hành trái phiếu, VAMC không phải áp dụng quy định về nguyên tắc, điều kiện phát hành, hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Công ty này cũng không áp dụng quy định về nguyên tắc huy động vốn theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định 34/2015/NĐ-CP còn bổ sung quy định, nếu bán đầu giá tài sản đảm bảo lần 1 không thành, VAMC được tiếp tục bán tài sản đó thông qua phương thức bán đấu giá hoặc bán thỏa thuận trực tiếp với bên mua.

C.Sơn