VAMC phát hành trái phiếu mua nợ xấu, tăng vốn lên 2000 tỷ đồng

07/04/2015 07:17

Chính phủ cũng cho phép VAMC được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 2 nghìn tỷ đồng.

vamc phát hành trái phiếu mua nợ xấu, tăng vốn lên 2000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC (Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng).

Theo đó, cho phép VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Việc phát hành trái phiếu của VAMC không phải áp dụng quy định về nguyên tắc, điều kiện phát hành, hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và không áp dụng quy định về nguyên tắc huy động vốn theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chính phủ cũng cho phép VAMC được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 2 nghìn tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn điều lệ này do Thủ tướng quyết định trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính.

H.Q