Người dân Trung Quốc trên một chuyến tàu xuất phát từ tỉnh Giang Tây.
Người dân Trung Quốc trên một chuyến tàu xuất phát từ tỉnh Giang Tây.
Bình Nguyên