PVcomBank đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%

25/05/2021 19:20

Đây là một trong những mục tiêu được Ngân hàng TCMP Đại chúng (PVcomBank) đặt ra trong năm 2021.

pvcombank đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%

Năm 2021, PVcomBank đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho biết năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%. Doanh thu hợp nhất 12.943 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 86,6 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, doanh thu ngân hàng mẹ 12.565 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ 80 tỷ đồng.

Đại diện PVcomBank cho biết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của ngân hàng đã thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của PVcomBank năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và trọng tâm hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế liên quan; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021…

Theo báo cáo đã được kiểm toán, năm 2020, PVcomBank đạt 75,77 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 73,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dù thu nhập lãi thuần giảm gần 6%, các nguồn thu phi tín dụng lại tăng trưởng mạnh so với năm 2019. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 27%, đạt gần 234 tỷ đồng. Hoạt động mua bán kinh doanh chứng khoán mang về hơn 184 tỷ đồng, gấp gần 2,6 lần năm trước đó.

Tổng tài sản của ngân hàng đến 31/12/2020 đạt 181.394 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2019. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 9,23% (quy định ≥ 9%). Tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2020 là 2,2%...

Bên cạnh đó, trong báo cáo tài chính năm 2020, đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến việc phân loại nhóm nợ và trích lập dự phòng của PVcomBank.

Đơn vị kiểm toán cũng lưu ý về việc xác định khả năng thu hồi khoản phải thu liên quan đến việc chuyển nhượng khoản đầu tư góp vốn trong năm 2017 theo phương án trả chậm và giao dịch nhận bàn giao tài sản bảo đảm để cấn trừ nợ của một khoản trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết.

PVcomBank cho biết, đã tiếp thu những ý kiến của công ty kiểm toán. Để điều hành và quản trị hoạt động đạt các mục tiêu chiến lược đã đề ra, PVcomBank sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo lộ trình Đề án được phê duyệt và Phương án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2030.

C.Sơn