Việt Nam cất cánh, dưới ngọn cờ của Đảng

03/02/2020 07:06

Báo Giao thông xin giới thiệu bài viết của TS. Nhị Lê, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.

Keyword đầu tiên có dấu
"Phải luôn cảnh giới giữ nước từ khi nước chưa nguy, phải tự mình trở nên hùng mạnh, bảo vệ vô điều kiện quyền lực và lợi ích tối cao của nhân dân. Phải khôn khéo chủ động ngăn chặn giặc ngoại xâm từ bên ngoài. Đồng thời, cảnh giác và kiên quyết chống giặc nội xâm từ bên trong", TS. Nhị Lê nhìn nhận.

Tròn 90 năm, kể từ Mùa Xuân Canh Ngọ 1930, cách mạng Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng, đã không ngừng tranh đấu, giành lại nền độc lập dân tộc, dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ trên con đường xã hội chủ nghĩa và giữ vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.

Tất cả phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

Phát triển tự nhiên và tất yếu trên nền móng dân tộc, tròn 90 năm, Đảng luôn chủ động và kiên quyết làm tất cả những việc cần làm để bảo đảm vị thế, năng lực và trách nhiệm cầm quyền trước lịch sử và dân tộc, vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân. Đó là bản chất, là lương tri, là tầm nhìn, là trí tuệ, là khí phách, là đạo lý của Đảng: Tất cả phụng sự nhân dân!

"Thành quả của 90 năm qua, trong đó hơn 33 năm đổi mới, đó là kết quả của phương lược đổi mới tư duy, tầm nhìn và hành động sáng tạo, cụ thể, là sự dồn tụ và kết tinh thành đỉnh cao của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một bảo đảm nền móng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước tiếp tục thành công, trong tầm nhìn tới năm 2030, 2045, dưới ngọn cờ của Đảng", TS. Nhị Lê.

Suốt 90 năm qua, Đảng không ngừng tự chỉnh đốn chủ động và nghiêm khắc, nhằm nâng mình xứng đáng với trọng trách cầm quyền chính đáng dẫn dắt đất nước. Trước sự đòi hỏi phát triển của đất nước và trước thách thức của thời cuộc thế giới: giữ gìn bản lĩnh, rèn đúc tài năng, tôi luyện ý chí, giữ đức cầu thị, mở rộng khoan hòa, kiên quyết tẩy trừ suy thoái, hủ bại, không dung thứ những giặc nội xâm.

Đó là đức kiên định, tận tụy hy sinh, nhân văn của Đảng ta trong 90 năm qua và ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với sự tin cậy, lựa chọn và sự ủy thác của nhân dân: Tất cả phục vụ Tổ quốc!

Tiếp tục kiên định con đường xã hội chủ nghĩa

90 năm dưới ngọn cờ của Đảng, dù còn không ít thăng trầm, dù có thể còn nếm trải rất nhiều thành bại, nhưng những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, nhất là trong hơn 33 năm đổi mới của đất nước ta là không ai có thể phủ định.

Và những thành tựu đó cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí, anh em và bạn bè quốc tế ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu, gần 200 đảng chính trị ở mọi thể chế trên khắp thế giới đang là động lực của chúng ta trong tiếp tục hành trình xã hội chủ nghĩa, vì một thế giới hòa bình, phồn vinh và tiến bộ xã hội không ngừng. Đó cũng là trọng trách cao cả, là nghĩa vụ thiêng liêng của Đảng, của dân tộc, của nhân dân chúng ta đối với đồng chí và bầu bạn năm châu: Tất cả vì nhân loại tiến bộ và hòa bình thế giới.

Keyword đầu tiên có dấu
TS. Nhị Lê nhấn mạnh: "Không có niềm tin thì không thể nắm tay nhau và đại đoàn kết. Mất niềm tin của nhân dân chế độ, chúng ta không có gì cả"

Sự tiếp tục kiên định con đường xã hội chủ nghĩa tiến lên tất yếu, tối ưu, phù hợp, hiệu quả là hiện thân triết lý phát triển mạnh mẽ và bền vững Việt Nam bằng sự trung thành và độc lập; đổi mới, sáng tạo và dân chủ, kỷ cương; là sự kết tinh đạo lý Việt Nam mềm mại và quyết liệt; đoàn kết rộng rãi và khoan dung vô bờ; quật cường và khoan hậu nối dài từ mấy ngàn năm. Và đó cũng là biểu hiện lối sống Việt Nam bất khuất và kiên trung, tự tôn và trọng thị; và phép hành xử Việt Nam đối đãi với bầu bạn quốc tế rất mực thủy chung làm gốc, nhân ái và chan hòa làm đầu.

Tiếp tục kiến tạo và phát triển

Trước yêu cầu phát triển mới, cần tiếp tục kiến tạo và phát triển hệ động lực căn bản và chủ yếu tương xứng với 4 mục tiêu sau:

Một là, lợi ích quốc gia tối thượng - bảo vệ nền độc lập, tự chủ, tự cường và thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Không thể nói về một nền chính trị độc lập nếu quốc gia dân tộc không có quyết tự quyết dân tộc hay không có chủ quyền, dân tộc bị lệ thuộc, nhân dân bị nô lệ, dù dưới hình thức nào.

Do vậy, phải luôn cảnh giới giữ nước từ khi nước chưa nguy, phải tự mình trở nên hùng mạnh, bảo vệ vô điều kiện quyền lực và lợi ích tối cao của nhân dân. Phải khôn khéo chủ động ngăn chặn giặc ngoại xâm từ bên ngoài. Đồng thời, cảnh giác và kiên quyết chống giặc nội xâm từ bên trong.

"Từ trong trầm tích lịch sử nước nhà và nhu cầu phát triển hiện nay, càng đòi hỏi Đảng ta, nhà nước ta: Sống và cống hiến trong lòng nhân dân; buồn vui, sướng khổ cùng nhân dân; nguyện sống chết vì nhân dân… là riềng mối làm nên đồng thuận toàn dân, đồng thuận toàn xã hội xây dựng một xã hội công dân, làm động lực chủ yếu đổi mới hiện nay", TS. Nhị Lê.

Thứ hai, “lấy dân làm gốc” với hạt nhân là niềm tin chính trị nhân dân, không ngừng hoàn thiện xã hội công dân và phát triển toàn vẹn quyền con người trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không có niềm tin thì không thể nắm tay nhau và đại đoàn kết. Mất niềm tin của nhân dân chế độ, chúng ta không có gì cả. Đó là đạo đức mỗi người, là đạo lý dân tộc cũng chính là pháp lý tối thượng đối với chúng ta.

Ba là, đổi mới thể chế, phát triển chiến lược nhân tài để nắm lấy và dẫn dắt xung lực phát triển đất nước từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Quốc gia không thể làm nên kỳ tích nếu không có bộ máy công quyền ưu tú; và, bộ máy công quyền ấy sẽ không chỉ là nơi tụ hội nhân tài mà còn là môi trường để họ làm việc, thể hiện nhân cách và tài năng một cách tin tưởng.

Tri thức hóa nguồn nhân lực sẽ là chìa khóa để đi đầu trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Cơ hội này hoặc là hôm nay hoặc là không bao giờ. Khát vọng, niềm tin, lựa chọn ưu tiên và quyết liệt phải thực thi chiến lược phát triển nhân tài. Nó là động lực đột phá to lớn để phát triển trong tương lai.

Thanh lọc bộ máy công quyền sao cho tinh hoa, tinh thông và liêm chính. Mọi người mở tầm nhìn rộng, cao quý về nhân văn, uyên bác về trí tuệ, cao thượng về nhân cách, yêu thương đồng bào và trách nhiệm với Tổ quốc, thì đại cuộc kiến thiết và phát triển đất nước tất thành.

Bốn là, khẳng định vị thế, sức mạnh, uy tín quốc gia hội nhập quốc tế, phát triển và nâng niu tình hòa hiếu lân bang, lấy hòa mục năm châu làm phương lược hành xử, vì nền hòa bình thế giới.

Trong suốt lịch sử của mình, dân tộc ta nâng niu vô điều kiện giá trị của hòa bình, của độc lập tự do, và nối đời xây đắp mối hữu nghị lân bang và bảo vệ bằng mọi giá tình hoà hiếu với các dân tộc khắp bốn bể năm châu. Nhưng, quyết không mơ hồ hay càng không ảo tưởng mà lơi lỏng quyền bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng, càng không run sợ trước bất cứ sức ép hay sự đe dọa nào của bất cứ ai.

“Không có gì quý hơn độc lập tự do”, vì sự tôn vinh và bảo vệ những quyền cơ bản thiêng liêng của đất nước, của con người, mà các quốc gia, dân tộc dù ở châu lục nào trên địa cầu cũng vươn tới: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!

Trên nền móng của 33 năm đổi mới, từ năm 2020 trong tầm nhìn tới năm năm 2030 và 2045, hơn hết lúc nào, tiến trình phát triển đất nước mạnh mẽ và bền vững, đang đặt trước Đảng chúng ta: Xây dựng tầm nhìn chiến lược về thời cuộc và đất nước; Định vị chiến lược phát triển quốc gia phù hợp; Quyết sách chiến lược mang tầm tổng thể; Lựa chọn đúng, trúng khâu đột phá có tính quyết định; Hành động thống nhất, quyết liệt, khôn ngoan và hiệu quả; với hệ xung lực chủ yếu ấy, nhất định thành công.

Chăm lo thế nước - Vun đắp lòng dân - Nhân lên đại đoàn kết toàn dân tộc - Chủ động hội nhập toàn cầu - Xây dựng Đảng xứng đáng là “đạo đức, là văn minh”, là “đứa con nòi” của dân tộc ngang tầm trọng trách lịch sử và tương ứng với thời đại, đó chính là những đại sự tất yếu, đồng thời là những thách thức phát triển của tương lai: Khát vọng Việt Nam độc lập và hùng cường, dưới ngọn cờ của Đảng, trong thời đại ngày nay.

TS. Nhị Lê