Việt Nam hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới

23/01/2021 10:46

Lời hiệu triệu của văn kiện Đại hội Đảng XIII nêu rõ: "Với nỗ lực, quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới".

Việt Nam hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới 1

Ông Nguyễn Xuân Thắng tại buổi họp báo thông tin về Đại hội XIII của Đảng chiều 22/1

Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng

Tại cuộc họp báo thông tin về Đại hội XIII của Đảng chiều 22/1, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho hay, dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này có rất nhiều điểm mới, nhất là về cách tiếp cận, không chỉ nhìn nhận một nhiệm kỳ mà đánh giá những nét nổi bật của nhiệm kỳ này gắn liền với việc tổng kết thực hiện Cương lĩnh, đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước không chỉ 5 năm mà còn đến giữa thế kỷ.

"Điểm mới thứ hai, khi đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển cho đất nước thì không chỉ đặt ra cho 5 năm tới mà chúng ta đưa ra tầm nhìn và định hướng đến giữa thế kỷ, với khát vọng phát huy ý chí sức mạnh của người Việt Nam để chúng ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới", ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, văn kiện lần này đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo, định hướng và các đột phá phát triển, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhấn mạnh nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp phát triển, dân là gốc, sức mạnh của nhân dân giữ vai trò rất quan trọng mang ý nghĩa.

Các bài học rút ra cũng rất mới, đầu tiên tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Việc xây dựng Đảng được cụ thể thành 10 nhiệm vụ, cho thấy ta tổng kết thực tiễn nhiều nhiệm kỳ, nhất là khoá XII trong xây dựng Đảng gắn với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã củng cố được niềm tin của nhân dân.

"Tất nhiên đó mới là kết quả bước đầu nhưng có sự cảnh tỉnh, răn đe. Đây là bài học rất quan trọng", ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Một bài học nữa là trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ phải lấy dân làm gốc, nhân dân làm trung tâm; mọi việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cần có quyết tâm chính trị, nỗ lực, hành động quyết liệt, giải pháp phải cụ thể, nếu không thì kết quả sẽ không như mong muốn.

"Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là điểm mới của Đại hội này", ông Thắng nói.

Cùng với phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được tiếp tục để chúng ta có thể huy động các nguồn lực cho sự phát triển; ngăn chặn, răn đe, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần xây dựng Đảng là then chốt. Đây là nội dung cần phải được nhấn mạnh để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Về thành tố đoàn kết và dân tộc, ông Thắng nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy khát vọng phát triển của toàn dân tộc, gắn với sức mạnh của thời đại. Truyền thống yêu nước, văn hoá, bản lĩnh của con người Việt Nam chính là sức mạnh. Việc chiến thắng dịch Covid-19 vừa qua là một minh chứng dễ thấy nhất.

"Chúng ta phải thích ứng được với những thay đổi của quốc tế và khu vực, dựa trên những chuẩn mực để có thể khai thác cả nguồn lực trong và ngoài nước. Phương châm, quan điểm xuyên suốt ở thành tố trên là phải tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, không được dừng lại", Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ ra.

Tầm nhìn xa hơn với những lộ trình rất cụ thể

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, văn kiện Đại hội Đảng XIII đặt mục tiêu hướng tới rất rõ. Chúng ta có tầm nhìn xa hơn, tới mốc 100 năm thành lập nước, Việt Nam phải trở thành một nước phát triển, thu nhập cao. Đi trên con đường đó có những lộ trình rất cụ thể.

Năm năm tới, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

"Hiện thu nhập chúng ta đạt khoảng 2.800 USD/người; 5 năm tới, với nỗ lực đang hoàn toàn có thể đạt được 4.500- 5.000 USD/người. Tương tự, trong 10 năm tới, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, chúng ta ở mức đang phát triển thu nhập trung bình cao, mức thu nhập được xác định từ 4.046 - 12.535 USD theo chuẩn mực quốc tế", ông Thắng cho hat.

Ông cho rằng, đây không phải là chuẩn mực duy nhất đánh giá trình độ của một quốc gia, đó chỉ là chỉ tiêu thu nhập mang tính bao quát để chúng ta có cách nhìn nhận, so sánh, định vị Việt Nam với thế giới. Đó là cách Việt Nam đã đặt mình, xác định mình ở đâu, mức nào để nỗ lực phấn đấu, thực hiện việc phát triển đất nước.

"Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích kiểu “thần kỳ Nhật Bản”, “kỳ tích sông Hàn”… được", ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Ông chia sẻ thêm, trong lời hiệu triệu của Văn kiện nêu rõ: Với nỗ lực, quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới cho Việt Nam.

Na Bình