WB cho vay ưu đãi 390 triệu USD

25/04/2014 13:16

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký thỏa thuận cho vay 3 dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và sinh kế tại các vùng nghèo nhất và tăng cường hệ thống trợ giúp...

Ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho vay 3 dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và sinh kế tại các vùng nghèo nhất và tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội, tổng giá trị 390 triệu USD.

Ba dự án cụ thể là dự án Giảm nghèo vùng Tây Nguyên, Cải thiện nông nghiệp có tưới và Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội, tập trung vào một số nội dung, như hỗ trợ cơ sở hạ tầng, đào tạo kỹ năng sinh kế, nâng cao khả năng cung cấp nước và hiệu suất sử dụng đất, áp dụng các kỹ năng canh tác nông nghiệp thích ứng với khí hậu...

Xuân Thu