Xác định 10 lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng trong ngành GTVT

29/08/2014 21:59

Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã xác định 10 lĩnh vực trọng điểm dễ xảy ra tham nhũng và đề ra cái giải pháp ngăn ngừa...

Xác định 10 lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng trong ngành GTVT 1
Kiểm soát tải trọng phương tiện là một trong những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng 

Chương trình đề ra các phương hướng để ngăn ngừa tham nhũng như tập trung chỉ đạo việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý Nhà nước ngành GTVT để phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là người giữ vị trí đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đi đầu và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong công tác trên; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và cán bộ, Đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao và thực hiện công tác chống tham nhũng bằng việc làm cụ thể, thiết thực và thấy được trong thực tế.

“Từng cấp ủy Đảng cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; chú ý các lĩnh vực trọng điểm dễ xảy ra tham nhũng như: xây dựng cơ bản; sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế, đặc biệt là các dự án nạo nét duy tu luồng hàng hải; công tác đăng kiểm; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kiểm soát tải trọng phương tiện cơ giới đường bộ; sử dụng tài sản công; cổ phần hóa và tài chính trong các doanh nghiệp; công tác tổ chức cán bộ…”- nội dung chương trình hành động nêu.

Một giải pháp khác cũng được đặt ra đó là phát huy vai trò của Công đoàn GTVT Việt Nam và báo chí trong, ngoài ngành GTVT trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở Chương trình Hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Thủ trưởng các đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể tại đơn vị mình, với yêu cầu xác định được trọng tâm, trọng điểm phòng, chống tham nhũng; quy định người chịu trách nhiệm cụ thể. 

Hồng Xiêm