Xác định rõ trách nhiệm trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

11/08/2017 07:12

Ngày 10/8, Ủy ban TVQH họp phiên thứ 13, xem xét và cho ý kiến về Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Xác định rõ trách nhiệm trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 1

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp về Luật Quốc phòng

Trình bày Tờ trình về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện, luật đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng chưa được thể chế và cụ thể hóa. Một số nội dung của Luật Quốc phòng năm 2005 chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quốc phòng. Quá trình thực hiện Luật Quốc phòng 2005 đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cũng nêu rõ sự cần thiết phải sửa đổi Luật Quốc phòng. Việc sửa đổi luật sẽ xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ hơn một số nội dung như: Quan điểm sửa đổi luật và việc cụ thể hóa quan điểm này trong dự thảo luật; về hồ sơ dự án luật; về tính hợp hiến, sự phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Riêng với các quy định về tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp (chương III), đa số ý kiến cho rằng, quy định của chương này liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, do đó, đề nghị rà soát kỹ để đảm bảo tính chặt chẽ, phù hợp về thẩm quyền được quy định trong Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước.

Hoài Vũ