Xây dựng bộ máy Công an tinh gọn,trọng dân

16/08/2018 06:14

Đó là yêu cầu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu xây dựng bộ máy công an tinh gọn, hiệu quả

Đó là yêu cầu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2006 – 2018, do Bộ Công an tổ chức ngày 15/8.

Biểu dương những kết quả đạt được, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới của lực lượng công an.

Chủ tịch nước cho biết, đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết tiến hành các hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta với những phương thức, thủ đoạn mới thâm độc, tinh vi, xảo quyệt hơn. Trong bối cảnh đó, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần xác định rõ xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng CAND là nòng cốt. Trong đó, các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào việc giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Đặc biệt, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng dân, gần dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

Anh Thư