Xây dựng hơn 30 văn bản hướng dẫn Bộ luật hàng hải

08/12/2015 19:10

Cục Hàng hải VN đã thông qua chương trình xây dựng văn bản QPPL về hàng hải năm 2016.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Cục Hàng hải đã thông qua chương trình xây dựng văn bản QPPL về hàng hải năm 2016.

Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Xuân Sang cho biết, để chuẩn bị cho việc triển khai thực thi Bộ luật Hàng hải sửa đổi khi có hiệu lực, đơn vị này đã thông qua chương trình xây dựng văn bản QPPL về hàng hải năm 2016.

Cục Hàng hải VN sẽ chủ trì công tác xây dựng hệ thống văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải VN (sửa đổi) gồm 14 văn bản QPPL gửi Bộ GTVT trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành; 14 thông tư trình Bộ trưởng GTVT ban hành, 3 thông tư Bộ GTVT đề nghị Bộ, ngành khác ban hành.

Bộ luật Hàng hải VN sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017, gồm 20 chương, 341 điều, quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển.

P.A