Xây dựng sơ sở hạ tầng Quốc gia về tài sản hạ tầng đường bộ

11/11/2014 16:49

UBND tỉnh Bình Định vừa có công văn chỉ đạo việc thực hiện hoạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ (HTĐB) và xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản HTĐB trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng sơ sở hạ tầng Quốc gia về tài sản hạ tầng đường bộ 1
Đường phố Quy Nhơn (Bình Định)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, giúp UBND tỉnh lập danh mục các tuyến đường bộ theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ để báo cáo Bộ Tài chính phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài sản HTĐB.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GTVT hướng dẫn các địa phương thực hiện việc áp giá, xác định giá trị từng tài sản HTĐB theo quy định tại Thông tư số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/7/2014 và mở sổ hạch toán tài sản HTĐB kể từ ngày 1/1/2015; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin số liệu ban đầu về toàn bộ HTĐB của tỉnh vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước.

PV