Nhiều vị trí trên các tuyến đường, nhựa đường bị trồi lên thành những đống lớn vô tình tạo thành những cái "bẫy" trên đường
Nhiều vị trí trên các tuyến đường, nhựa đường bị trồi lên thành những đống lớn vô tình tạo thành những cái "bẫy" trên đường
Hà Vũ