Quê ngoại

Không biết tự bao giờ cu Phong đã biết thở dài, lòng nặng trĩu.