Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức rước Quốc kỳ Nước CHXHCN Việt Nam.
Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức rước Quốc kỳ Nước CHXHCN Việt Nam.
Biển Ngọc