Xếp loại học sinh tiểu học theo hai mức

08/01/2015 10:54

Theo hướng dẫn thực hiện đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học của Bộ GD&ĐT, các trường tiểu học sẽ thực hiện xếp loại từng học sinh thuộc một trong hai mức: Đạt hoặc chưa đạt.

xếp loại học sinh tiểu học theo hai mức

Việc đánh giá học sinh tiểu học dựa trên quá trình học tập từng môn học và tham gia các hoạt động giáo dục khác; mức độ hình thành và phát triển phẩm chất dựa trên những biểu hiện nổi bật về đặc điểm và sự tiến bộ, mức độ hình thành và phát triển theo từng nhóm phẩm chất của học sinh; góp ý với học sinh, khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu những học sinh đạt thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc hoặc thành tích đột xuất khác; tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp và lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

H.Q