Xử lý tình huống phát sinh tại DA Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

02/04/2014 09:47

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN tập trung chỉ đạo thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.


Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN chỉ đạo Ban QLDA yêu cầu đơn vị Tư vấn giám sát nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, bố trí nhân sự thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát và xử lý các tình huống trong quá trình triển khai thi công của các nhà thầu. Các nhà thầu huy động nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực, phương tiện thiết bị tập trung triển khai thi công đảm bảo tiến độ; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo đúng điều khoản quy định trong hợp đồng đã giao kết.


Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn cho Dự án, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu trong quá trình giải ngân, thanh toán để thực hiện Dự án. UBND thành phố Hải Phòng tập trung giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác GPMB, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án.

T.B