Yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

11/11/2014 10:13

Một trong số đó là tập trung hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tái cơ cấu và cổ phần hóa DN Nhà nước theo đề án đã duyệt.  

Yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 1
Một trong những mục tiêu chủ yếu của năm 2015 là tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động - ảnh minh họa

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tái cơ cấu và cổ phần hóa DN Nhà nước theo đề án đã duyệt; rà soát, bổ sung các chính sách thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam và tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế gắn với yêu cầu xóa bỏ sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan và tín dụng ngân hàng; tăng dư nợ tín dụng phù hợp và bảo đảm chất lượng tín dụng, tạo điều kiện để DN, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo hướng sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường mua bán nợ, tăng cường thanh tra, giám sát về nợ xấu, chất lượng tín dụng và việc thực hiện quy định pháp luật về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro. Phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệ nợ xấu về còn dưới 3%.

Thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014.

Tiếp tục phát triển các lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Nghị quyết cũng xác định các mục tiêu chủ yếu của năm 2015 gồm: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30% - 32% GDP; tỷ hộ nghèo giảm 1,7% đến 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động…; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 23,5 giường...

Bình Minh