Yêu cầu phân định rõ chức năng ban lãnh đạo TCT Đường sắt VN

09/08/2014 11:13

Bộ GTVT vừa chỉ đạo TCT Đường sắt VN phải phân định rõ chức năng quản lý của HĐTV và chức năng điều hành của Tổng giám đốc trong doanh nghiệp.

Bộ GTVT vừa chỉ đạo TCT Đường sắt VN phải phân định rõ chức năng quản lý của Hội đồng thành viên (HĐTV) và chức năng điều hành của Tổng giám đốc trong doanh nghiệp.

Yêu cầu phân định rõ chức năng ban lãnh đạo TCT Đường sắt VN 1
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu ngành Đường sắt phải quyết liệt đổi mới hơn nữa 

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa có văn bản nghiêm khắc phê bình Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Để công tác quản lý, điều hành Tổng công ty theo đúng quy định, Bộ GTVT yêu cầu chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ, Quy chế dân chủ, Quy chế hoạt động của kiểm soát viên và các quy chế của doanh nghiệp.

Đồng thời nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của chủ sở hữu; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ trong việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo TCT Đường sắt VN phải xây dựng quy chế hoạt động của HĐTV, Quy chế phối hợp công tác giữa HĐTV và Ban Tổng giám đốc và các quy chế nội bộ của Tổng công ty. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, phân định rõ chức năng quản lý của HĐTV và chức năng điều hành của Tổng giám đốc trong doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật.

P.V