Bộ GTVT quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 7

15/05/2018 10:56

Bộ GTVT quán triệt các kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 7 đến lãnh đạo chủ chốt.

bộ gtvt quán triệt kết quả hội nghị trung ương 7

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 7

Sáng nay (15/5), Bộ GTVT đã tổ chức quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 7 đến lãnh đạo chủ chốt Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVTNguyễn Văn Thểchủ trì và truyền đạt các nội dung quan trọng.

Bộ trưởng cho biết, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5,tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 khóa XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, với Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trên cơ sở mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, Trung ương xác định 2 trọng tâm và 5 đột phá để thực hiện đồng bộ 8 nhiệm vụ giải pháp. Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Áp dụng vào công tác cán bộ, nhân sự Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gợi ý một số giải pháp cụ thể. Đặc biệt trong quy hoạch, cơ cấu cán bộ, cần chú ý đào tạo, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, kể cả cấp trưởng.

bộ gtvt quán triệt kết quả hội nghị trung ương 7

Các đại biểu lắng nghe các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 7, trong đó có nhiều nội dung có thể áp dụng trong công tác cán bộ, nhân sự của Bộ GTVT

Với Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết có các giải pháp cho từng giai đoạn. Trong đó, bên cạnh các giải pháp về các đơn vị khối giáo dục, bệnh viện… dần tiến tới tự chủ về tài chính, cần có giải pháp về tạo cơ chế, tinh gọn đầu mối, giảm biên chế để nâng cao năng suất lao động và tiền lương. Việc trả lương không cào bằng hay chỉ theo thời gian công tác mà theo trách nhiệm, năng lực và mức độ hoàn thành công việc.

Với Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, xác định rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trong từng giai đoạn, Trung ương nhấn mạnh, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ quan trọng, trong đó kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội.

Trung ương cũng thống nhất cần dành quỹ cho bảo trợ xã hội đối với các đối tượng khó khăn như người già neo đơn; Đổi mới quy định về đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có tỷ lệ đóng giữa doanh nghiệp và người lao động; Khuyến khích đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đóng bổ sung như đóng kéo dài thời gian đóng theo quy định…

Thanh Thúy