Bộ trưởng Tài chính tiếp tục trần tình về Thuế Tài sản

20/04/2018 16:07

Chiều 20/4, Bộ trưởng Tài chính tiếp tục trần tình, Thuế Tài sản không ảnh hưởng tới người nghèo, người thu nhập thấp.

thue-tai-san-luat-tai-san-thue-dat-thue-nha-bo-tai

Chiều 20/4, Bộ trưởng Tài chính gặp gỡ báo chí trần tình, Thuế Tài sản không ảnh hưởng tới người nghèo, người thu nhập thấp

Sau khi Bộ Tài chính công bố một số đề xuất đề xây dựng dự thảo Luật Tài sản, nhiều người dân đã phản đối vì cho rằng nó tác động tới rất nhiều người nghèo, người có thu nhập thấp?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Về mục tiêu xây dựng luật, chúng tôi trước hết để tăng cường quản lý Nhà nước về tài sản, thứ 2 là nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất, chống thất thoát lãng phí trong quản lý tài sản công, nhà đất công. Thứ 3 là mục tiêu điều tiết đối tượng có thu nhập cao, chống đầu cơ về nhà, đất, đảm bảo những người có nhà, đất phải đưa vào khai thác, sử dụng.

Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo, người có thu nhập thấp.

Một mục tiêu nữa của dự thảo luật là đảm bảo sự minh bạch trong quản lý tài sản. Đây là một trong những giải pháp tham gia vào phòng ngừa, phòng chống tham nhũng, lãng phí và góp phần cơ cấu lại ngân sách Nhà nước.

Tạo sao Bộ Tài chính lại đưa đề xuất xây dựng luật Tài sản vào thời điểm này?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Chúng tôi đề xuất trên cơ sở triển khai các nghị quyết của TƯ, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, theo Nghị quyết 19/2012 của Bộ Chính trị khóa 11, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và Đề án huy động nguồn lực từ đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và gần đây là Nghị quyết 17 Bộ Chính trị về tái cơ cấu Ngân sách nhà nước tái cơ cấu nợ công và tài sản quốc gia, Nghị quyết 25 về kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020, trong đó có nghiên cứu chính sách thuế đối với tài sản gồm đất và tài sản gắn liền với đất.

Mặt khác, nghiên cứu luật thuế kỳ này phải đảm bảo trên cơ sở tăng cường quản lý Nhà nước về tài sản, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhất là đất và nhà trên đất, hạn chế việc sử dụng lãng phí tài sản công và đảm bảo tính minh bạch, phòng ngừa và chống tham nhũng, đồng thời mở rộng nguồn thu ngân sách, tái cơ cấu ngân sách giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở đó, chúng tôi đã nghiên cứu, xin ý kiến nhân dân, chuyên gia để hoàn thiện đề án dự thảo luật thuế và báo cáo Chính phủ.

Chúng tôi hoan nghênh và tiếp thu nhiều ý kiến trái chiều trong quá trình lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật để trình Chính phủ. Nếu được Chính phủ thông qua thì đưa vào chương trình xây dựng Luật các năm tiếp theo tại kỳ họp Quốc hội khóa 13 kỳ này.

Tại sao Bộ không đề xuất đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm chi, thay vì chỉ chú trọng vào thu?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tôi đồng ý là cơ cấu ngân sách phải trên cơ sở cơ cấu lại các chính sách về thu ngân sách trong điều kiện hội nhập và mở cửa trong đó cắt giảm sâu thuế quan nhất là thuế nhập khẩu, cũng như giá dầu giảm sâu thời gian qua làm ngân sách khó khăn nên cần mở rộng nguồn thu đảm bảo thu ngân sách thời gian tới. Cùng với đó, tiến hành một loạt giải pháp tiết kiệm, đảm bảo giảm chi thường xuyên, từ đó có nguồn tăng chi cho phát triển và đảo nợ thời gian tới.

Thời gian qua chúng ta cũng đã đưa vấn đề tiết kiệm trong chi cho hội thảo, đi nước ngoài, một số đơn vị cũng đã thí điểm khoán xe công… Từ nay tới năm 2020 triển khai có hiệu quả hai chủ trương là Nghị quyết của Ban chấp hành TƯ khóa 12 là tinh giản bộ máy và tinh giản biên chế và hai là đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập. Việc này đòi hỏi các ngành, các cấp phải vào cuộc thực sự, đẩy mạnh sự nghiệp công lập, dành nguồn cho đầu tư, an sinh xã hội.

Vậy về phía Bộ Tài chính đã tinh giản bộ máy như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:Trong hai năm qua, chúng tôi đã thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công và bước đầu đạt kết quả tốt. Ngay trong cơ quan Bộ cũng đã sắp xếp lại và cắt giảm 27 đầu xe. Cùng với đó, Bộ đang trình Chính phủ Nghị quyết về xe công và tới đây sẽ được Chính phủ ký ban hành.

Những năm qua, cùng với sắp xếp chức năng các đơn vị trong bộ, chúng tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo là sắp xếp các đơn vị quản lý nợ công, huy động vốn ODA... với tinh thần không tăng biên chế, bộ máy. Hai là, chúng tôi dyệt phương án cắt giảm, sắp xếp tại hệ thống kho bạc theo hướng giảm đầu mối và sáp nhập 43 phòng về Kho bạc tỉnh.

Đối với ngành Thuế, chúng tôi cũng đã duyệt đề án 3 năm, trước mắt năm 2018 sẽ sắp xếp 327 chi cục thuế quận huyện thị xã theo phương hướng liên vùng…

Cảm ơn Bộ trưởng!