10 năm đầu không được chuyển nhượng cổ phần chiến lược ACV

04/12/2015 07:23

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định phê duyệt Tiêu chí, trình tự để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược...

10 năm đầu không được chuyển nhượng cổ phần chiến lược ACV 1
ACV đang quản lý khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có “những con gà đẻ trứng vàng” như Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 4225 phê duyệt Tiêu chí, trình tự để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án CPH Công ty mẹ - TCT Cảng Hàng không VN (ACV).

Quyết định nêu rõ Nhà đầu tư chiến lược của ACV là các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính, có cam kết văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với DN và hỗ trợ DN sau CPH về chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Nhà đầu tư chiến lược của ACV không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 10 năm, kể từ ngày CTCP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng trước thời hạn thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Sau thời hạn 10 năm, nhà đầu tư chiến lược được phép chuyển nhượng cổ phần, ưu tiên chuyển nhượng cho ACV, sau đó mới đến các nhà đầu tư khác sau khi được Bộ GTVT chấp thuận bằng văn bản.

Về tiêu chí cụ thể, nhà đầu tư chiến lược của ACV phải là một tổ chức, DN hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác CHK, có số lượng CHK quản lý, khai thác trong năm 2014 tối thiểu là 10; có doanh thu năm 2014 tối thiểu là 1,5 tỷ USD hoặc tương đương, trong đó, doanh thu khai thác, quản lý CHK, sân bay tối thiểu 70% tổng doanh thu DN (tương đương 1 tỷ USD); Báo cáo tài chính năm 2014 không có lỗ lũy kế, lợi nhuận năm 2014 tối thiểu 10% doanh thu; vốn chủ sở hữu của DN tại thời điểm 31/12/2014 không thấp hơn 2 tỷ USD hoặc tương đương.

Nhà đầu tư của ACV nếu là tổ chức tài chính phải có vốn chủ sở hữu của DN tại thời điểm 31/12/2014 không thấp hơn 5 tỷ USD hoặc tương đương; Báo cáo tài chính năm 2014 không có lỗ lũy kế, lợi nhuận năm 2014 tối thiểu 5% doanh thu.

Nhà đầu tư là tổ hợp các tổ chức (tập đoàn/ công ty tài chính; tập đoàn/công ty quản lý khai thác CHK hoặc công ty kinh doanh dịch vụ phi hàng không) phải là tổ hợp có tối đa là 3 tổ chức (tập đoàn, tổng công ty, công ty), trong đó phải có ít nhất một tổ chức là DN hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác CHK...

Cũng theo Quyết định trên phương thức bán cho nhà đầu tư chiến lược của ACV là thỏa thuận trực tiếp sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Trường hợp có hơn 3 nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia hoặc tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua lớn hơn số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án CPH đã được phê duyệt thì tổ chức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện đã đăng ký theo quy định.

Trong số các nhà đầu tư đảm bảo các tiêu chí sẽ xem xét, ưu tiên nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác CHK đăng ký mua hết số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược (20% vốn điều lệ của CTCP).

Thanh Bình