18. Nếu không hút thuốc hoặc uống rượu sẽ không lo mắc ung thư: Nguy cơ ung thư có thể do tuổi tác, di truyền học và lối sống. Mặc dù đúng là không uống rượu hoặc hút thuốc có thể làm giảm nguy cơ nhưng không phải là loại bỏ hoàn toàn.
18. Nếu không hút thuốc hoặc uống rượu sẽ không lo mắc ung thư: Nguy cơ ung thư có thể do tuổi tác, di truyền học và lối sống. Mặc dù đúng là không uống rượu hoặc hút thuốc có thể làm giảm nguy cơ nhưng không phải là loại bỏ hoàn toàn.
Linh Trang (Theo Thehealthy)