214.000 USD cho 2 dự án giáo dục

26/12/2014 13:38

Đó là tổng số tiền viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho hai dự án về giáo dục được thực hiện ở Việt Nam năm 2015, gồm dự án "Nâng cao năng lực giáo dục giảm nhẹ rủi ro...

Dự án tại tỉnh Quảng Nam có các hoạt động trọng tâm là xây dựng trường học kiểu mẫu, địa phương kiểu mẫu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Dự án còn lại được thực hiện tại các tỉnh: Hà Giang, Quảng Bình và Quảng Ngãi, sẽ tham gia cải thiện môi trường giáo dục như xây phòng học, lắp đặt thiết bị vệ sinh, cung cấp nước sạch, cung cấp giáo trình học; đào tạo tập huấn cho giáo viên về tạo môi trường thân thiện với trẻ, tổ chức hội đọc sách...

V.A