Sau khi các sĩ tử vào phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn nán lại chờ bên ngoài mong con làm bài tốt.
Sau khi các sĩ tử vào phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn nán lại chờ bên ngoài mong con làm bài tốt.
Văn Thanh