99,9% đại biểu Đại hội Đảng 12 có trình độ ĐH trở lên

18/01/2016 16:48

Tham dự Đại hội Đảng 12 có 1.510 đại biểu, trong đó 99,9% đại biểu có trình độ ĐH trở lên.

99,9% đại biểu Đại hội Đảng 12 có trình độ ĐH trở lên 1
Họp báo chính thức về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tham dự Đại hội Đảng 12 có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó đại biểu đương nhiên là 197 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khóa 11, chiếm tỉ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300, chiếm tỉ lệ 86,09%; đại biểu chỉ định là 13, chiếm tỉ lệ 0,86%. Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 99,9%.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Như vậy tại cuộc họp báo chính thức về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ngày 18/1.

Diễn ra từ 20/1 đến 28/1/2016, tại Hà Nội, Đại hội Đảng 12 sẽ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020.

Chủ đề của Đại hội Đảng 12 là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội Đảng lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng như Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

M.Anh (Tổng hợp)