Ban QLDA 7 nghe thông báo kết quả Đại hội Đảng XII

19/03/2016 21:05

Ban QLDA 7 đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

ban qlda 7 nghe thông báo kết quả Đại hội Đảng xii
Báo cáo viên Ban tuyên giáo Thành ủy TP HCM thông báo kết quả Đại hội Đảng XII cho các đảng viên Ban QLDA7. Ảnh: Linh Hoàng.

Tham dự hội nghị có các đảng viên trong BCH Đảng ủy và 42 đảng viên Ban QLDA7 tham dự. Đây là nội dung thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT về quán triệt triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung Ương lần thứ XII.

Qua hội nghị này, Đảng ủy Ban QLDA 7 muốn phổ biến quán triệt Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp đến đảng viên. Gắn với việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW và nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí với số phiếu tập trung cao, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; bầu Ban Bí thư gồm 3 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Linh Hoàng