Xe nâng được huy động để phục vụ việc chặt hạ cây sưa trăm tuổi này.
Xe nâng được huy động để phục vụ việc chặt hạ cây sưa trăm tuổi này.
Quốc Phương