Bộ GTVT ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí

26/03/2015 06:56

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường ký quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT.

bộ gtvt ban hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường vừa ký quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT.

Theo quyết định này, Bộ GTVT yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên phải thực hiện tốt chương trình, nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí; Siết chặt việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước trong phạm vi được giao, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn chế độ; giải trình và tự chịu trách nhiệm cá nhân về việc để xảy ra lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước thuộc phạm vi được phân công quản lý.

Trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai công tác rà soát điều chỉnh quy mô, thiết kế hợp lý các dự án và phân kỳ đầu tư các dự án đầu tư nhằm tiết kiệm tối đa các nguồn lực, hạ giá thành công trình, phù hợp với điều kiện về vốn và tình hình thực tế; Tập trung quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, dự án.

Ngoài ra, các cơ quan đơn vị cần đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và ngăn chặn kịp thời các hành vi gây lãng phí theo thẩm quyền. Định kỳ báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình và giải trình về việc để xảy ra lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức được phụ trách. 

Lê Tươi