Bộ GTVT ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt

05/08/2017 11:08

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt năm 2017.

bộ gtvt ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật Đường sắt

Bộ GTVT ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt năm 2017 nhằm triển khai Luật hiệu quả

Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 16/6/2017, Chủ tịch nước công bố Lệnh số 03/2017/L-CTN ngày 26/6/2017. Luật Đường sắt năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Bộ GTVT ban hành Kế hoạch thi hành Luật với các nội dung cụ thể, đồng thời yêu cầu các Vụ, Tổng cục, các Cục, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

Theo đó, Kế hoạch xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong tổ chức triển khai thi hành Luật, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật. "Các cơ quan, đơn vị phải xác định công việc được phân công gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực, đảm bảo tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc. Việc triển khai phải đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện", Quyết định số 2155 do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa ký ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt năm 2017 nêu rõ.

Cùng đó, tại Kế hoạch này cũng nêu rõ các nội dung công việc cần triển khai, thực hiện trong thời gian tới như: Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật như truyền thông, tập huấn, phát tài liệu; Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đường sắt và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Luật; Tham mưu, góp ý với các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đường sắt do thẩm quyền của các Bộ, ngành khác chủ trì, xây dựng hoặc ban hành…

Xem thêm video:

Thanh Thúy