Bộ GTVT quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

02/07/2019 17:56

Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thông báo kết quả, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng, khóa XII

Chiều nay (2/7), Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.

Tại hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp quán triệt, thông báo kết quả của Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng, khóa XII. Theo đó, Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII họp tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 16 đến 18/5/2019.

BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: đề cương báo cáo chính trị; Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. BCH Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

BCH Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BCH Trung ương Đảng cũng xem xét, thảo luận về báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và các văn bản của Đảng được phố biến, quán triệt, triển khai trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT và các đơn vị

BCH Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII chiều nay, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ GTVT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo đúng những yêu cầu và nội dung trong Chỉ thị 35; đồng thời lưu ý một số vấn đề quan trọng trong triển khai thực hiện.

Thanh Thúy