Bộ GTVT thông tin nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng

09/02/2021 12:21

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị cán bộ, đảng viên ngành GTVT quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bộ GTVT thông tin nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng 1

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị cán bộ, đảng viên toàn ngành GTVT nghiên cứu các văn bản của Trung ương, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay (9/2), Bộ GTVT tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thông qua truyền hình trực tuyến.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp thông tin về kết quả Đại hội đến các cán bộ, đảng viên chủ chốt các đơn vị.

Bộ trưởng cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng họp từ ngày 25/1 - 1/2/2021, với tinh thần "Ðoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả các mục tiêu chương trình, nội dung đề ra.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu được triệu tập, trong đó có 1.381 đại biểu chính thức, 191 đại biểu đương nhiên. Bộ GTVT có hai đại biểu tham dự Đại hội là đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII là đại biểu đương nhiên và đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ là đại biểu được bầu.

Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn kiện gồm: Báo cáo Chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…

"Các văn kiện được thông qua tại Ðại hội XIII lần này được chuẩn bị rất sớm, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp; là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước", Bộ trưởng thông tin.

Cũng theo Bộ trưởng, nội dung các văn kiện kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Ðiểm nhấn quan trọng trong các văn kiện thông qua tại Ðại hội XIII lần này là xác định tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ðại hội không chỉ hoạch định đường lối phát triển của đất nước đến năm 2025 mà còn hoạch định đường lối, tầm nhìn dài rộng hơn đến 2030 và 2045.

Theo đó, đến năm 2025 - kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Toàn cảnh Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII

Về công tác nhân sự, Bộ trưởng cho biết, Đại hội XIII đã thảo luận và quyết định Quy chế bầu cử sau khi đã bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm phát huy hơn nữa dân chủ, trí tuệ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm và sự gương mẫu của đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng quy chế, bầu một lần đủ 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bộ trưởng cũng cho biết, việc tiến hành thành công Đại hội XIII của Đảng đã được sự ghi nhận, đánh giá cao, ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế. Tất cả đều thể hiện kỳ vọng, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Kết quả, Bộ Chính trị khóa XIII có 18 đồng chí; Ban Bí thư có 5 đồng chí, cùng một số đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

“Kết quả của Đại hội không phải là những con số, mà là sự phát triển kinh tế - xã hội những năm tới. Do đó, Chính phủ, các cơ quan Nhà nước, trong đó có Bộ GTVT sẽ có những chủ trương, kế hoạch để làm sao cụ thể hóa, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thức XIII đã đề ra. Đề nghị các cán bộ, đảng viên trong toàn ngành tiếp tục nghiên cứu các nội dung trong các văn bản của Trung ương, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ”, Bộ trưởng Thể đề nghị.

Thanh Thúy