Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận kiểm toán các dự án giao thông

07/10/2019 16:03

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đôn đốc, giám sát thực hiện nghiêm kết luận Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2018 và năm 2019.

Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận kiểm toán các dự án giao thông 1
Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết luận của KTNN trong hai năm 2018 và 2019 - Ảnh minh họa

Bộ GTVT cho biết, thời gian qua, Bộ GTVT có nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận của KTNN, từ công tác triển khai các quyết định kiểm toán đến việc giải trình, thực hiện các kết luận của KTNN. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa hoàn thành.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị các ban QLDA, các đơn vị là đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án có tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của KTNN còn thấp, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị, báo cáo về Bộ GTVT trước ngày 30/11/2019.

Để công tác kiểm toán đạt chất lượng, Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát, báo cáo Bộ GTVT các dự án chưa thực hiện kiểm toán, kể cả các dự án đang trong quá trình thi công để có cơ sở tổng hợp, mời KTNN thực hiện công tác kiểm toán, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại ngay trong quá trình thi công, ngăn chặn những sai sót gây thiệt hại cho Nhà nước. Sau khi có quyết định kiểm toán, cần khẩn trương phân công lãnh đạo, cán bộ có liên quan để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác kiểm toán đảm bảo đúng quy định trong suốt quá trình kiểm toán.

"Thủ trưởng các đơn vị cần khẩn trương rà soát các kiến nghị của KTNN liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, phổ biến rút kinh nghiệm toàn đơn vị, có biện pháp khắc phục và ngăn chặn các sai sót, tồn tại mà KTNN đã phát hiện. Đồng thời, chấp hành và chỉ đạo thực hiện triệt để các kiến nghị của KTNN, bao gồm các kiến nghị xử lý tài chính, các kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và các kiến nghị khác, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT và KTNN theo đúng thời hạn yêu cầu trong báo cáo kiểm toán. Báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến nghị KTNN năm 2018, 2019 về Bộ GTVT trước ngày 10/10 để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị", Bộ GTVT yêu cầu.

Sau khi nhận được báo cáo kiểm toán của KTNN, các ban QLDA khấn trương đôn đốc, giám sát các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của KTNN tại các dự án BOT, BT do đơn vị làm đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Rà soát các chứng từ, tài liệu do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cung cấp; tổng hợp báo cáo về Bộ GTVT và KTNN đúng thời hạn yêu cầu trong báo cáo kiểm toán.

Bộ GTVT giao Vụ Tài chính, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị về kết quả thực hiện các kiến nghị KTNN, vận dụng các tiêu chí đánh giá của Bộ đã ban hành và các quy định có liên quan để tham mưu cho Bộ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để đánh giá, phân loại. Chủ trì, tham mưu cho Bộ trong công tác theo dõi, đôn đốc và tổng hợp chung tình hình thực hiện các kiến nghị của KTNN.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT và KTNN theo đúng thời gian quy định. Báo cáo kết quả thực hiện cần nêu rõ những kiến nghị đã thực hiện, kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện.

Trần Duy