Bộ Nội vụ: Thông tin về lãnh đạo Bộ, website, điện thoại

12/11/2016 19:44

Tìm hiểu thông tin về Bộ Nôi vụ: Lãnh đạo bộ, Website, điện thoại nóng, địa chỉ liên hệ, văn bản chính sách mới.

bộ nội vụ: thông tin về lãnh đạo bộ, website, điện thoại

Bộ Nội vụ: Lãnh đạo bộ, webstie, số điện thoại, thông tin mới nhất

Bộ Nội vụ có địa chỉ trụ sở tại Số 8 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. Các vướng mắc về kỹ thuật, các ý kiến đóng góp, nhu cầu tra cứu ngoài các văn bản hiện có trong cơ sở dữ liệu, xin liên hệ với Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ: Điện thoại: (04) 62821016; Fax:(04) 39740617; Email: trungtamthongtin@moha.gov.vn

Để biết được cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụhttp://moha.gov.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc.html

Lãnh đạo hiện hành của Bộ Nội vụ: Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Trần Thị Hà, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hơn về tiểu sử Bộ trưởng Nội vụ và các  Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://moha.gov.vn/gioi-thieu/lanh-dao-bo.html

TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRƯƠNG VĨNH TÂN

Để biết được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://moha.gov.vn/gioi-thieu/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han.html

Để biết được quy chế làm việc của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://moha.gov.vn/gioi-thieu/quy-che-lam-viec.html

Để biết được quy tắc ứng xử của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://moha.gov.vn/gioi-thieu/quy-tac-ung-xu.html

Để biết được lịch sử của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://moha.gov.vn/gioi-thieu/lich-su-bo-noi-vu.html

Để biết được các Sở Nội vụ của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://moha.gov.vn/gioi-thieu/so-noi-vu.html

Để biết được các Tin tức - Sự kiện của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien.html

Để biết được tin ảnh hoạt động của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://media.moha.gov.vn/tin-anh.html

Để biết được tin video hoạt động của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://media.moha.gov.vn/tin-video.html

Để biết được tin audio hoạt động của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://media.moha.gov.vn/tin-audio.html

Để biết được hệ thống văn bản của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://doc.moha.gov.vn/plus.aspx/vi/1

Để biết được dịch vụ công của Bộ Nội vụ, bạn có thể truy cập vào đường link sau trên website Bộ Nội vụ: http://moha.gov.vn/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-cong.html

PV