Bổ sung chính sách phát triển tam nông

05/02/2015 14:56

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý cần tập trung vào chính sách ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất.

bổ sung chính sách phát triển tam nông
 

Kết luận tại Hội nghị trực tuyến về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2014, nhiệm vụ giải pháp năm 2015 và định hướng về kế hoạch 5 năm 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý cần tập trung vào một số chính sách sau: Chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, để tăng năng suất, tăng sản lượng và giá trị gia tăng nhằm tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tập trung vào chính sách khuyến khích, hỗ trợ DN sản xuất nông nghiệp và đầu tư sản xuất công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn (đất đai, thuế, hỗ trợ hạ tầng…) để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng vào tái cơ cấu lao động trên địa bàn nông thôn; chính sách liên kết hợp tác đa dạng giữa hộ nông dân với DN và các đối tác kinh tế khác để nông dân tiếp cận nhanh với kỹ thuật sản xuất tiên tiến, với thị trường, giải quyết hiệu quả đầu ra cho nông dân.

Chính sách dạy nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn cần tập trung theo hướng: Ưu tiên  đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để nâng cao năng suất chất lượng công việc của người lao động tại chỗ làm nông nghiệp; Đào tạo ngành nghề mới để người lao động có thể chuyển sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các DN trong việc chủ động đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động làm việc cho DN và lao động tham gia các hoạt động liên kết với DN.

Theo thống kê, số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 là 785 xã đạt 19 tiêu chí (chiếm 8,8 %), 1.285 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, tăng 5,38 tiêu chí/xã so với năm 2010. Dự kiến đến hết 2015 sẽ có khoảng 1.800 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt được mục tiêu đề ra là 20%).

M.T