Bổ sung danh mục Dự án xây dựng cầu Thịnh Long

27/12/2014 13:12

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung danh mục Dự án "Xây dựng cầu Thịnh Long, thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định" ...

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 54,9 triệu USD, trong đó, vốn vay ODA 46 triệu USD, tương đương 970,31 tỷ đồng; vốn đối ứng 8,909 triệu USD tương đương 187,92 tỷ đồng (trong đó, Bộ GTVT 5,24 triệu USD và UBND tỉnh Nam Định 3,699 triệu USD từ ngân sách địa phương). Thủ tướng giao Bộ GTVT và UBND tỉnh Nam Định tiến hành thẩm định và phê duyệt văn kiện dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, dự án đạt mục tiêu đề ra.

M.T