Bố trí Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải người địa phương

06/05/2018 10:42

Đó là một trong những giải pháp nêu tại Đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược trình Hội nghị Trung ương 7.

bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải người địa phương

Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư 6

Sáng mai (7/5), Hội nghị BCH T.Ư 7 khoá XII sẽ chính thức khai mạc. Một trong những nội dung quan trọng là Hội nghị sẽ cho ý kiến, thảo luận về "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Đây là Đề án này do Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính làm Trưởng ban chỉ đạo Đề án.

Theo đó, để chuẩn bị Đề án trình Hội nghị T.Ư 7 khoá XII lần này, ngay từ tháng 5/2016, Ban chỉ đạo và Tổ biên tập xây dựng Đề án đã được thành lập.

Từ khi có Nghị quyết Chiến lược cán bộ của Hội nghị T.Ư 3 khoá XIII đến nay hơn 20 năm, trong thời gian đó, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu trong công tác cán bộ, nhưng vẫn còn những cất cập như đội ngũ cán bộ tuy đông nhưng chưa mạnh, tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi. Đặc biệt, có một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có hiểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, uy tín thấp, còn quan liêu, xa dân, tham nhũng, lợi ích nhóm... dẫn đến việc bị kỷ luật Đảng và xử lý theo pháp luật.

Chính những yếu kém của một bộ phận cán bộ kéo dài trong thời gian qua và những bất cập trong công tác cán bộ chậm được khắc phục đã làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với chế độ. Vì thế, Đề án lần này có ý nghĩa rất quan trọng.

Nội dung xuyên suốt, bao trùm của đề án là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan.

Cùng với đó là chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đề án lần này cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường kiểm soát quyền lực, chặn đứng được tiêu cực, triệt để chống chạy chức, chạy quyền và đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

Hàng loạt giải pháp được Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đưa ra. Điển hình như thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức, làm cơ sở cho các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, sát hạch, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, lần này chúng ta thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh chủ tịch UBND.

Một điểm mới đáng lưu ý nữa là lần này là xây dựng chiến lược quốc gia về nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam hay người nước ngoài. Đề án lần này cũng đưa ra cơ chế phát hiện quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp...

Hoài Vũ