Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2015- 2020: Bốn bài học kinh nghiệm để thành công

10/08/2020 13:12

Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 rút ra 4 bài học kinh nghiệm quý báu.

Một đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn nhìn nhận, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua của Đảng bộ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm. Đầu tiên phải kể đến là hệ thống GTVT vẫn còn thiếu đồng bộ, tính kết nối chưa cao; Sự phát triển về năng lực và chất lượng của kết cấu hạ tầng chưa theo kịp mức độ gia tăng của nhu cầu vận tải và số lượng phương tiện; TNGT có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao; Một số mục tiêu đặt ra trong các nghị quyết, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành và từng chuyên ngành GTVT còn chưa phù hợp với khả năng huy động nguồn lực.

Cùng đó, việc nắm bắt, xử lý tình huống và định hướng công tác chính trị tư tưởng ở một số Đảng bộ, chi bộ còn hạn chế, chưa kịp thời. Còn để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, tiêu cực, tham nhũng tại một số cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ.

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể ở một số cơ quan, đơn vị chưa cụ thể, thường xuyên nên hiệu quả chưa cao.

Từ những hạn chế trên, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 rút ra 4 bài học kinh nghiệm quý báu.

Thứ nhất, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với từng tổ chức Đảng và nhiệm vụ của ngành GTVT, của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn liền với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, đạo đức và trách nhiệm nêu gương.

Tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên và CNVC-LĐ noi theo.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ, cụ thể giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự Đảng Bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, có phân công, phân việc, theo dõi đánh giá, chỉ đạo kịp thời; phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác xây dựng Đảng.

Thứ tư, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh là hạt nhân chính trị; vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu là nhân tố quyết định thành công.