Các chủ đầu tư dự án giao thông không được để dồn thanh toán vào cuối năm

05/04/2019 17:37

Bộ GTVT yêu cầu, các đơn vị có biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các nhà thầu chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến giải ngân vốn.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Thi công dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt thiết kế dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ những tháng đầu năm, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

"Các đơn vị cần rà soát những vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán vốn để kịp thời xử lý theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ GTVT xem xét, xử lý; Các đơn vị cũng cần có biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các nhà thầu chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến giải ngân vốn", Bộ GTVT yêu cầu.

Đối với các dự án hoàn thành năm 2019, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA thực hiện nghiêm kết luận của Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban tháng, quý và các cuộc họp chuyên đề kiểm điểm tiến độ triển khai và giải ngân các dự án.

"Trên cơ sở đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn năm 2019 của Bộ GTVT tại Văn bản số 13531 ngày 30/11/2018 là 28.912 tỷ đồng và nhu cầu kéo dài sử dụng nguồn vốn của kế hoạch các năm 2016, 2017, 2018 sang năm 2019 là 1.186 tỷ đồng, các đơn vị khẩn trương lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng cho từng dự án và báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) trước ngày 11/4/2019 để theo dõi và chỉ đạo thực hiện", Bộ GTVT chỉ đạo.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp rà soát, ký báo cáo gửi Bộ GTVT và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Đình Quang