Các hãng hàng không sắp bị giám sát về khí thải tàu bay

02/12/2020 20:30

Từ 2021, người khai thác tàu bay phải báo cáo, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí C02 từ tàu bay.

Các hãng hàng không sắp bị giám sát về khí thải tàu bay 1

Từ 1/1/2020, các hãng bay phải báo cáo quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam

Theo Thông tư số 22/2020 của Bộ GTVT (quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng, có hiệu lực từ 1/1/2021), hàng năm, người khai thác tàu bay phải báo cáo về lượng nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay chuyến quốc tế, chuyến nội địa.

Báo cáo phát thải của người khai thác tàu bay được gửi Cục Hàng không VN trước ngày 1 tháng 3 hàng năm để tổng hợp cơ sở dữ liệu về nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 trong hàng không dân dụng Việt Nam. Cục Hàng không VN có trách nhiệm rà soát báo cáo phát thải và báo cáo xác minh theo hướng dẫn tại thông tư.

Về cơ sở dữ liệu, thông tư quy định: “Cơ sở dữ liệu về nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 được xây dựng từ các báo cáo của người khai thác tàu bay gửi Cục Hàng không VN; được xử lý, lưu trữ, có giao diện truy cập phù hợp để khai thác dữ liệu qua môi trường mạng internet; có khả năng kết xuất dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu được lưu dưới dạng số hóa phải đảm bảo tính trung thực, đúng đắn, không bị chỉnh sửa, đảm bảo an toàn, an ninh và lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 10 (mười) năm”.

Theo thông tư, cơ sở dữ liệu nhiên liệu tiêu thụ của tàu bay được khai thác phục vụ cho mục đích quản lý nhiên liệu tiêu thụ và giảm phát thải CO2 từ tàu bay, thực hiện nghĩa vụ quốc gia thành viên ICAO và phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT.

Hồng Xiêm