Cách nào thu hút tư nhân đầu tư trạm dừng nghỉ?

11/07/2016 07:23

Được kỳ vọng để xóa nạn “cơm tù”, “cơm ép”, nhưng hoạt động của các trạm dừng nghỉ đa số hiện vẫn “nhếch nhác”...

Trần Duy