Chân mèo được đặt trên tiền vàng mang kỳ vọng về phát tài, phát lộc, cuộc sống ấm no.
Chân mèo được đặt trên tiền vàng mang kỳ vọng về phát tài, phát lộc, cuộc sống ấm no.
Biển Ngọc