Cách khoảng hơn 50m, một hố tử thần khác rộng khoảng 3m.
Cách khoảng hơn 50m, một hố tử thần khác rộng khoảng 3m.
Sỹ Hòa