Các cống đúc xong, đủ điều kiện kỹ thuật liền được vận chuyển ra lắp đặt tại công trường
Các cống đúc xong, đủ điều kiện kỹ thuật liền được vận chuyển ra lắp đặt tại công trường
Hà Thắng