Đến nay, liên danh Công ty CP Xây dựng và vận tải Hải Phong và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim đã thi công đạt giá trị tương đương  28,05/281 tỷ đồng. Nhà thầu dự kiến sẽ phấn đấu thi công trong 25 tháng, rút ngắn 5 tháng so với hợp đồng
Đến nay, liên danh Công ty CP Xây dựng và vận tải Hải Phong và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim đã thi công đạt giá trị tương đương 28,05/281 tỷ đồng. Nhà thầu dự kiến sẽ phấn đấu thi công trong 25 tháng, rút ngắn 5 tháng so với hợp đồng
Hà Thắng