Chấm dứt việc doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế đơn thuần

08/06/2018 10:36

Với việc Luật Quốc phòng sửa đổi được thông qua, sẽ không còn chuyện doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế đơn thuần.

chấm dứt việc doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế đơn thuần

Với việc biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng, sẽ không còn chuyện doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế đơn thuần.

Sáng nay (8/6), với 88,3% ĐBQH bấm nút tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) với 7 chương 40 điều. Luật Quốc phòng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. 

Trước khi biểu quyết toàn bộ dự án Luật này, Quốc hội cũng đã biểu quyết riêng về điều 15 của luật quy định việc kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Theo đó, Điểm c khoản 2 điều này quy định: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan lập kế hoạch về nhu cầu quốc phòng và khả năng kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh; tổ chức, xây dựng khu kinh tế - quốc phòng; tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng và đơn vị quân đội được giao thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng theo quy định của pháp luật, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quốc hội cũng đồng ý giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Kết quả có 426/440 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành quy định này.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trước khi ĐBQH bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt cho biết, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về phạm vi, hoạt động phục vụ mục đích quốc phòng với việc làm kinh tế đơn thuần.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay Bộ Quốc phòng đang thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng, từ 88 xuống còn 17 doanh nghiệp.

Vì vậy, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, với sắp xếp này sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Cũng theo giải trình, các đoàn kinh tế - quốc phòng được tổ chức, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, đứng chân và hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người...; có nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Đồng thời, đây cũng là đơn vị quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng. Vì vậy, quy định như dự thảo luật là phù hợp.

Anh Thư