Dani, Indonesia: Người dân bộ lạc Dani trên cao nguyên Indonesia có truyền thống ướp xác tổ tiên bằng cách hun khói liên tục đến khi hài cốt khô đen.
Dani, Indonesia: Người dân bộ lạc Dani trên cao nguyên Indonesia có truyền thống ướp xác tổ tiên bằng cách hun khói liên tục đến khi hài cốt khô đen.
Hàn Ly (Theo en.brilio)